La SCGHSVN vetlla pel rigor històric i científic de la genealogia i altres disciplines afins.

ELS ORIGENS DE LA SCGHSVN

La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN) fou fundada el 30 de juny de 1983 amb el desig d'omplir un buit que hi havia al nostre país, on aquestes disciplines han estat generalment menystingudes per culpa, en part, dels mateixos genealogistes i heraldistes, més dedicats a afalagar la vanitat humana que a estudiar-les i practicar-les d'una manera científica i rigorosa.

 

ELS OBJECTIUS

 • Sensibilitzar el nostre poble envers aquestes disciplines.
 • Promoure-les i fomentar-les per tal que llur estudi sigui considerat com a part de la cultura popular catalana. Per això, s'organitzaran cicles de divulgació, seminaris o cursets d'estudis, congressos i exposicions, així com també s'establiran contactes i intercanvis o convenis amb entitats afins del món que s'hagin acreditat per la seva seriositat científica. Així mateix es promocionarà la creació d'associacions semblats a les diferents regions del Països Catalans.
 • Aconseguir que aquestes disciplines tingui un caràcter oficial.
 • Vetllar perquè la investigació d'aquestes disciplines tingui sempre un contingut científic i un rigor històric i metodològic fora de tot dubte.
 • Denunciar els aspectes equívocs i mercantilistes i el falsejament que molt sovint es relaciona amb aquestes disciplines.
 • Constituir i mantenir una biblioteca i un arxiu documental especialitzats.
 • Promoure i emprendre l'edició d'obres i la publicació d'estudis i tesines d'aquestes disciplines.
 • Crear i aconseguir, bosses de treball o premis per a la realització de treballs sobre aquestes matèries.
 • Publicar amb periodicitat un butlletí de l'associació destinat als socis i, eventualment, a la difusió cap a l'exterior.
 • Assessorar tècnicament persones o col·lectivitats interessades en les esmentades disciplines.
 • Lliurar credencials als socis que -amb els criteris que determini l'Associació- disposin d'un nivell de coneixements que permeti una garantia de llurs investigacions. I establir acords o convenis amb els centres i entitats que disposin de fonts d'informació a fi de facilitar, al màxim, l'accés dels socis amb credencials a les esmentades fonts.
 • Posar en pràctica qualsevol tasca que, a més de les assenyalades anteriorment, l'associació cregui oportuna per a la consecució dels seus fins.

 

BREU HISTÒRIA DE LA SCGHSVN

El dia 30 de juny de 1983 es va fundar de Genealogia, Heràldica i Sigil·lografia. En un primer moment s’ubicà al carrer Mestre Nicolau, 19 5è pis (Barcelona). Posteriorment es traslladà al carrer Villarroel, 19 de Barcelona, on hi havia l’antic Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Quan aquest s’instal·là a la seva nova seu, a Sant Cugat, també modificà la seva adreça, convertint-se en l’actual: Jaume I, 33-51, Sant Cugat del Vallés.

També amb el pas del temps anà ampliant el seu nom a mesura que afegia noves disciplines: l’any 1991 inclogué Vexil·lologia i el 2003 completar el nom, fins a arribar a l’actual, amb el terme Nobiliària. Amb el temps i canvis també l’emblema va anar-se adaptant:

logo_historic_scghsvn logo_historic_scghsvn logo_historic_scghsvn logo_historic_scghsvn logo_historic_scghsvn

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top