Introducció

La "Internet"? Però si és molt fàcil! I el seu interès per a tot genealogista és immens. Puc imaginar que molts genealogistes (com jo mateix no fa pas gaire i a una edat que es sol qualificar de "respectable") no han usat mai un ordinador i encara menys han "navegat" per la "Web".
Qui es trobi en aquest cas, que no es descoratgi i segueixi llegint.

Algunes definicions

Abans de descriure els usos que un genealogista pot fer de la Internet, pot ser útil definir alguns termes bàsics que apareixeran en aquest article, la majoria en anglès, amb un intent de traducció al català.

 1. Internet: És la xarxa mundial de comunicació que uneix milions d'ordinadors de més de 130 països.
 2. Web: La WWW (abreviació de World Wide Web) o Web és un conjunt d'innumerables informacions aïllades que s'uneixen per a constituir una vasta xarxa, més o menys organitzada, a escala planetària. A les pàgines de la Web hi ha un conjunt heterogeni d'informacions vinculades entre si mitjançant l'hipertext.
 3. Hipertext: És un document estructurat en mòduls (que contenen text, grafismes, so, vídeo, etc.). Cada mòdul es fa aparèixer a la pantalla gràcies a una paraula present en un altre mòdul. És el mitjà mès senzill de navegar per la Net: un mòdul remet a un altre i així successivament segons el camí que seleccioni l'usuari. Un hipertext està ple d'enllaços.
 4. Links o enllaços: Són connexions entre dos documents. A les pàgines de la Web, els enllaços es visualitzen amb un color diferent, subratllant-los, etc.. Aquests enllaços remeten a altres parts del mateix document o a un altre document de la mateixa base de dades o de la d'una altra part del món, simplement punxant-los amb el mouse (ratolí).
 5. Browser (navegador): És un programa informàtic que permet cercar, visualitzar i, fins i tot, editar les informacions de les pàgines de la Web a la pantalla, connectant-se en línia (on line), és a dir, per mitjà d'un ordinador i un mòdem. Un navegador, com el seu nom indica, permet també navegar per la Web, és a dir passar d'una página a una altra.
 6. Site (seti): És un ordinador que conté arxius plens de fitxers, pàgines de la Web, etc. i que permet als usuaris obrir, veure i descarregar els fitxers que conté o la informació de les seves pàgines.
 7. HTTP (HyperText Transmission Protocol): Protocol de transferència de pàgines hipertext a la Web.
 8. FTP (File Transfer Protocol): Protocol de transferència de fitxers i de programes a un altre ordinador.
 9. URL: "Uniform Resource Locator" (localitzador uniforme de recursos). És l'adreça d'un seti o d'una pàgina a la Web. Els setis a la Internet estan organitzats en pàgines, les quals estan unides per enllaços d'hipertext o d'una altra manera. Exemple: http://www.scgenealogia.org (L'URL de la nostra Societat)
 10. Download: Download vol dir transferir dades d'un ordinador llunyà (servidor) al nostre.
 11. Homepages: Són les pàgines inicials o d'acolliment d'un seti a la Internet.

 

Consells de tipus general

Si ja es té accés a un ordinador (PC o Macintosh), només cal adquirir unes nocions de Windows en el cas del PC i instal·lar un navegador o "browser". Netscape és el programa de navegació més utilitzat a la WWW. Existeix per a Windows i per a Macintosh.

Per a utilitzar-lo només cal seguir les instruccions (tutorial) per a autodidactes que ofereix en línia (on line) al seu menú de ajuda (Help).

Per a iniciar-se en l'ús de la Xarxa, conèixer les possibilitats que ens brinda i deixar-se atrapar per la Web, es pot recomanar, per la seva claredat i senzillesa, la guia (tutorial) "Aprenda la red" que es troba a l'adreça (URL) següent: (https://websitebuilders.com ). Els coneixements bàsics s'hi troben en castellà. Per a perfeccionar-se, cal passar, mitjançant la funció d'hipertext, a enllaços (links) on tot és en anglès.

Un seti molt complet en anglès per a conèixer totes les possibilitats que ofereix la Internet al genealogista és el de G. Archer ( http://www.genealogy.org/~ngs/netguide/welcome.html) on hi ha la "NetGuide - Genealogist's Guide to Internet".

És molt convenient, doncs, tenir coneixements d'aquesta llengua per a navegar, i a vegades és indispensable. Per qui no en sàpiga, pot ser-li útil l'adreça d'Altavista, on es poden demanar traduccions de pàgines Web (http://altavista.digital.com) fetes sense intervenció humana (la qualitat no és gens fiable, però poden ajudar).

Per a conèixer alguns aspectes de la Internet hi ha un seti en català: Atrapats a Internet (http://www.intercom.es/folch/internet/index.html).

També es útil per a iniciar-se i mantenir-se al corrent de les novetats la versió electrònica de la revista mensual WEB: (http://www.revistaweb.com/).

La Web

En aquest article només pretenc exposar les possibilitats més interessants que la Internet, en la seva forma actual, o sia la WWW, ofereix als genealogistes.

Les fonts i els mètodes de la Genealogia científica no canvien essencialment amb la Internet. Sí canvien, i canviaran més quants més genealogistes hi participin, la rapidesa (i la immediatesa a vegades) amb què es pot accedir a les fonts d'informació i la facilitat amb què els investigadors poden intercanviar les dades, independentment de la seva ubicació geogràfica.

Malauradament, la gran majoria de setis són als Estats Units i, a més d'estar en anglès, s'han orientat segons les necessitats específiques i la mentalitat d'aquell país, que no sempre es corresponen amb les nostres. Els primers mesos d'aquest any han aparegut nous setis europeus, entre ells el de la nostra Societat.

Què pot trobar concretament un genealogista a la Web?

Setis genealògics

En primer lloc, hi ha els setis de Genealogia pròpiament dits, a molts països del món, amb informació de tota mena sobre aquesta disciplina. Es poden trobar llistes amb moltes adreces sobre Genealogia als següents URL: (http://genealogy.tbox.com/ i http://pages.prodigy.com/middleton/topten.htm). Hi ha també setis que poden ser de societats genealògiques, per ex.(http://www.iigs.org http://www.ngsgenealogy.org/), de persones interessades per la Genealogia ("home pages" personals), per ex. (http://www.CyndisList.com/, que és completíssima, o http://www.janyce.com/gene/rootdig.html) o comercials, per ex. (http://www.ancestry.com/ o http://www.globalgenealogy.com/). No tots tenen el mateix interès ni la mateixa qualitat o fiabilitat. Cal advertir que els setis, en ocasions, canvien d'adreça o simplement desapareixen. Convé, doncs, actualitzar regularment els "URL" que s'hagin reunit.

Els setis són sobretot anglosaxons, però cada vegada n'hi ha més d'italians (http://www.italgen.com/)francesos (http://www.world-address.com/francetres/), hispànics (http://ourworld.compuserve.com/homepages/Alfred_Sosa/ o http://www.rootsweb.com/~prhgs/), etc.

Jo ja he pogut utilitzar aquestes adreces per a les meves recerques. Per exemple, a l'URL italià hi he trobat un Isola de Sicília (amb el seu E-mail) que investiga aquest cognom. Contactant-lo podré saber si té alguna relació amb una Isola del meu arbre que, a Puerto Rico, es va casar amb un Quixano, el pare del qual havia nascut també a Sicília.

A un URL sobre genealogies cubanes hi ve l'índex de cognoms de l'obra en 9 volums "Historia de familias cubanas" de Francisco Xavier de Santa Cruz y Mallen. Així vaig aconseguir fàcilment fotocòpies sobre els cognoms Caturla i Quijano a Cuba. D'aquesta manera, sense desplaçaments, potser arribi a saber quin és el meu avantpassat comú amb Alejandro García Caturla, el gran compositor cubà.

Hi ha altres setis on es poden consultar directament en línia bases de dades de cognoms ja investigats (http://www.itsnet.com/~gss/ o http://www.bc1.com/users/sgl/). N'hi ha un on pretenen fer una base de dades de cognoms d'abast mundial (http://www.geneanet.org/). En aquestes bases de dades, gairebé tothom utilitza l'estàndard GEDCOM (GEnealogical Data COMmunications) (creat sota els auspicis dels mormons) que permet amb gran facilitat l'intercanvi d'informació genealògica en suport informàtic amb altres persones. La majoria de programes comercials actuals permeten importar i exportar fitxers en el format estàndard GEDCOM, però encara dóna problemes, per exemple amb els signes diacrítics (ñ, ç, á, é, í, ó, ú i ü) o a l'hora de transferir els comentaris o les fonts documentals.En alguns d'aquests setis hi ha recerques fetes per altres genealogistes, professionals o aficionats, sobre determinats cognoms i, a vegades, s'hi troben arbres genealògics. En ells, hi trobem, com a mínim, el correu electrònic (E-mail) de l'investigador (o investigadora) corresponent. Un bon exemple és la pàgina "Linajes navarros" (http://www.arrakis.es/~arangoiti/heral/indice.htm) que conté una llista dels llinatges estudiats per un químic jubilat, diplomat en Genealogia, que es dedica a recollir tota la documentació dispersa de difícil accés a diferents arxius navarresos.

En d'altres hi trobem també textos d'iniciació a la Genealogia (com la NetGuide ja esmentada) o d'informació sobre aplicacions informàtiques que faciliten la tasca dels genealogistes, les quals molt sovint es poden copiar a l'ordinador propi (download) ja sigui de forma gratuïta (freeware) o mitjançant una modesta contribució (shareware) (http://www.shareware.com/).

Hi ha fins i tot un seti amb una revista electrònica sobre Genealogia, el Journal of Online Genealogy (http://genealogy.tbox.com/).
 
 

El correu electrònic (E-mail)

És el servei més utilitzat a la Internet i permet que dos usuaris s'enviin missatges. En comparació del correu tradicional (snail mail o correu de cargols) els avantatges són els següents:

a) rapidesa: per molt lluny que estigui el destinatari, el missatge triga uns deu minuts a arribar. En alguns casos pot trigar un dia. Tanmateix es surt guanyant sempre en comparació del sistema convencional.

b) economia: molt més econòmic que un fax o un servei ultrarràpid de missatgeria.

c) fiabilitat: a diferència de les trameses postals, els missatges electrònics gairebé mai es perden.

d) comoditat: amb el correu electrònic s'estalvien temps i espai.

Els missatges es poden copiar, ordenar, imprimir o retransmetre a altres persones amb gran facilitat.

Aquesta possibilitat de la Internet permet, com és obvi, la comunicació entre investigadors, no només amb els que ja coneixem, sinó també amb aquells que ens puguin interessar o que trobem a l'atzar navegant pels setis del ciberespai abans mencionats. Gairebé sempre, a les pàgines de la Web hi figura subratllada una adreça de correu electrònic; si es punxa amb el ratolí s'hi obre un formulari, on s'escriu un missatge que s'envia sense més complicacions. La resposta sol ser molt ràpida.

Newsgroups i fòrums

En els grups de debat o discussió (newsgroups si es troben a Usenet o bé fórums si són de CompuServe), hi ha un conjunt de missatges o de documents que les persones associades al grup han dipositat per a compartir (o no) les seves opinions amb la resta de participants i que es poden llegir de forma immediata o diferida. També es poden contestar els missatges si es coneix la dada requerida, ja sigui de manera que tothom pugui llegir la resposta, o bé, si convé, adreçant-se només a qui demanava la informació. A més de missatges, es poden intercanviar, a les "libraries", articles complets propis o d'altri, software, fotografies o, fins i tot, si es desitja, la veu pròpia o la d'un parent comú!

Primer cal esbrinar quins són els grups que tracten de temes genealògics d'entre els milers que hi ha a la Internet, o més exactament a UseNet. Actualment, Usenet consisteix en un conjunt de milers d'ordinadors amb més de 30 000 setis que envien i reben cada dia articles (news). Aquests estan organitzats en grups temàtics (un d'ells és la Genealogia).

CompuServe és un dels més importants i coneguts dels proveïdors de serveis proposats als cibernautes. Tenen especial interès per als genealogistes els "fòrums" (l'equivalent dels newsgroups de UseNet) dedicats a la discussió de temes genealògics i a l'intercanvi d'informacions, articles, gràfics, bases de dades, programes informàtics, etc. relacionats amb la Genealogia.

Es pot accedir als fòrums genealògics de CompuServe (http://ourworld.compuserve.com/homepages/roots/goroots.htm), que són els més importants que hi ha dedicats a la Genealogia, sense que calgui tenir aquest proveïdor d'Internet. Per a accedir-hi, així com als "newsgroups" de UseNet (http://www.meertech.demon.co.uk/genuki/meta-faq.htm), només cal que el nostre proveïdor de serveis tingui ordinadors de la potència adequada.

Jo, per exemple, vaig enviar un missatge al fòrum hispànic de Compuserve demanant informació (a qui la tingués) sobre els cognoms Caturla, Travieso o Quixano (el meu avi patern i la meva besàvia van néixer a San Juan de Puerto Rico). Va resultar que una assídua del fórum tenia dades i una fotografia de Martín Travieso del Rivero (el meu rebesavi). Des d'aleshores no deixa d'enviar-me regularment documents de la Catedral o del Registre civil de San Juan. A més, em va enviar un llibre sobre la guerra del 98 contra els Estats Units on es mencionen el meu besavi Caturla i el meu rebesavi Travieso, en aquella època alcalde de la ciutat. Qüestió de sort? Evidentment, però sense la Internet, ni viatjant a Puerto Rico hauria reunit tantes dades.

Per correspondre, li buscaré a Bélgica un parell dels seus avantpassats nascuts el 1600 a Kortrijk!

Listservs

Les llistes de correus electròniques (listservs) són un sistema que permet la distribució de missatges a un conjunt de persones interessades per un tema concret.

Tot associat té dret a enviar missatges a una adreça específica de la llista de correu, des d'on aquests missatges són enviats a tots els membres de la llista, els quals, al seu torn, poden expressar opinions de la mateixa forma.

Enviant l'adreça electrònica pròpia a la "listserv", et trameten regularment informació sobre el tema sol.licitat.
 

Guies telefòniques i de correu electrònic

Per a cercar cognoms determinats de persones vives, es poden consultar les pàgines blanques o grogues de les guies telefòniques de molts països d'arreu del món (http://www.contractjobs.com/tel/). A Espanya, només es pot accedir a les pàgines blanques per Infovía, una forma pròpia de "Telefónica" d'entrar a la Internet. Retevisión es proposa oferir-ne una altra. A la Web també es poden trobar de manera semblant adreces de correu electrònic (http://www.whowhere.com/). Així es poden contactar persones, per exemple per medi d'una carta circular, que poden tenir informació sobre un cognom que estem investigant. ¡O fins i tot es pot organitzar una reunió familiar!.

Utilitzant aquestes possibilitats he aconseguit bastants resultats molt positius.

Per exemple, la meva amiga de Puerto Rico s'interessava pel cognom Alibran de la seva mare, originari de les Antilles franceses. Buscant a la guia electrònica en línia de Paris vaig trobar 2 abonats amb aquest cognom. Els vaig trucar jo mateix i em van dir que els Alibran procedien de l'antic Ducat del Berry. També a la Web, vaig trobar dues societats genealògiques d'aquesta zona on potser tinguin més informació sobre aquest cognom.

Buscant a la guia de Buenos Aires hi vaig trobar uns quants Caturla i casualment dos d'ells es deien Lluís com jo! També hi vaig trobar fàcilment un Escorsa que el seu cosí tractava endebades de localitzar des de feia molts anys!

6 avantpassats meus van néixer a Alacant i Oriola. Buscant a Infovía he trobat, a varies poblacions alacantines i a València, telèfon i adreça de molts Caturla. També he trobat bastants Caturla a les pàgines blanques electròniques de França, probablement originaris d'Argèlia, on van emigrar molts alancantins ja el segle passat. Quan em vagui, faré una circular per a veure si tenen interès per conèixer els seus origens i intercanviar informació.

Motors de recerca i inventaris

Per a trobar persones o informació de qualsevol tipus, així com per a descobrir setis relacionats amb la Genealogia (els ja existents i els nous que apareixen contínuament i a un ritme creixent), es poden utilitzar els motors de recerca (search engines). El problema que plantejen les recerques a la Internet és com trobar la informació que ens cal. S'han publicat llibres amb adreces de la Web, però són sempre molt incomplets i ja són obsolets en el moment en què es venen a les llibreries. Es recomanable no comprar-ne cap. A la Internet, les solucions les dóna sempre ella mateixa. Hi ha, doncs, els motors o màquines de recerca per a trobar, sobretot a la WWW, tot el que ens calgui.

N'hi ha molts. Alguns d'ells en castellà (http://www2.telepolis.com/http://www.ole.es/ i també http://donde.uji.es/). Aquest últim va ser el primer i segueix sent un dels millors per a trobar informació sobre tota Espanya. Els més útils són en anglès, a no ser que interessi limitar la recerca a una àrea lingüística determinada. Ja n'hi ha un en català (http://www.cercat.com/).

A nivell mundial el més recomanable és HotBot (http://www.hotbot.com/) i, en segon lloc, Altavista (http://altavista.digital.com/). Aquests dos permeten trobar el màxim de pàgines que continguin el terme o termes clau que ens interessin, però ens arriba la resposta sense massa ordre. Si volem trobar de forma jerarquitzada tota la informació sobre un tema determinat ens convé emprar un inventari com ara Yahoo (http://www.yahoo.com/), que ens dona la informació ben seleccionada, però en quantitat molt menor que HotBot o Altavista.

Aquests motors cada vegada són o més "intel·ligents" o escorcollen més "pàgines" arreu del món (una "pàgina" de la Web quan s'imprimeix pot convertir-se en una o moltes pàgines DIN A4!). HotBot troba els termes desitjats en qüestió de segons a uns 110 milions de "págines".

Miscel·lània

Hi ha setis on es pot trobar informació complementària d'interès per al genealogista. N'hi ha alguns, comercials gairebé tots, sobre heràldica: Heraldic Arts Heraldry Page (http://www.demon.co.uk/heritage/heraldry/ o L'Heràldica Catalana http://www.readysoft.es/heraldica/pag3.htm)* (Vegis nota a peu de plana).

Altres contenen mapes més o menys detallats de tot el món, informacions històriques, bibliografies, adreces d'institucions oficials (http://www.fut.es/~msanroma/archivos.html), etc.

Un seti simpàtic relacionat amb Barcelona és el d'un missioner mormó: (http://www.xmission.com/~dderhak/barca.html).

També es pot entrar a biblioteques nacionals (a la de Catalunya des de fa un parell de mesos), universitàries o especialitzades de tot el món i consultar-hi els catàlegs, sense que calgui desplaçar-s'hi, mitjançant l'aplicació "Telnet".

Sense moure'm de casa, a un porto-riqueny del mateix fòrum, li vaig trobar utilitzant Telnet (vegi's més endavant), la biblioteca dels Estats Units més propera al seu domicili, on poder consultar l'Enciclopèdia dels Catalans a Amèrica i l'Onomasticon Cataloniae d'en Corominas. Hi va trobar molta informació interessant sobre avantpassats seus i m'ho va fer saber, entusiasmat i sorprès, per E-mail.

Per exemple es pot entrar per Telnet al catàleg de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (http://www.bib.ub.es/bub/bub.htm)**(Vegis nota a peu de plana). A altres catàlegs, com el de la Biblioteca de Catalunya (http://www.gencat.es/bc/), ja hi podem entrar directament des de la Web. La Universitat Autònoma de Barcelona també té una adreça (http://www.babel.uab.es/).

Telnet és una eina que ens permet accedir a ordinadors arreu del món i treballar-hi com si es tractés del nostre, sempre que estiguin conectats a la Internet.

La gran majoria de biblioteques importants ens permeten consultar els catàlegs a distància amb una contrasenya que elles mateixes indiquen.

Hi ha diferents programes de Telnet. Per Windows, un dels més coneguts es EWAN, que és un programa de control a distància d'un altre ordinador (Telnet). Es pot transferir (download) gratuïtament al propi ordinador del URL: (http://www.lysator.liu.se:7500/users/zander/ewan.html) i funciona perfectament amb Netscape.

Tanmateix, cada vegada hi ha més biblioteques directament accessibles a la Web, sense cap mena de complicació.

Conclusió

Els propis lectors poden arribar a la conclusió que l'accés a la Internet pot facilitar i accelerar les seves recerques genealògiques.

La Societat Catalana de Genealogia ha creat no fa gaire temps unes págines propies a la xarxa. La notícia és excel·lent, sobretot per a aquells que viuen lluny de Barcelona i, no cal dir-ho, per als que residim a l'estranger.

La funció d'aquestes pàgines pot ser tan útil per als seus socis com ja ho són a casa nostra les creades pel Col·legi d'Advocats o pel Col·legi de Metges. A més de constituir un medi immediat de comunicació entre els socis, poden ser una forma més de projecció a l'exterior, no solament de la nostra Societat sinó també de Catalunya, que contribueixi a demostrar a tot el món que som un país amb arrels pròpies, obert als altres i al futur i on agrada la feina ben feta.

Les nostres págines comencen presentant la nostra Societat i les seves activitats. Gosaria suggerir que s'hi anessin afegint d'una banda pàgines d'iniciació a la recerca genealògica per a atreure nous aficionats i socis als Països Catalans i d'altra banda pàgines d'orientació per a genealogistes "clàssics" sobre l'ús de la Internet o dels programes informàtics en l'àmbit genealògic (aquest modest article conté ja un petit guió que caldria desenvolupar i enriquir de forma continuada).

Fóra força útil la inclusió dels arbres de costats dels nostres socis o, com a mínim, seguir ampliant la relació alfabètica dels cognoms que recerquem. Millor encara seria que hi poguéssim incloure els nostres fitxers en format GEDCOM, però per això caldria que ens decidíssim tots els socis a utilitzar programes compatibles amb aquest format. Hi ha programes (com ara el GED2HTML) que permeten convertir aquest format en fitxers HTML que són els adequats per a presentar tota mena d'informació genealògica a la WWW.

També es podrien crear unes pàgines presentant per exemple l'arbre genealógic dels Comtes catalans i, aprofitant les grans possibilitats gràfiques de la Web, incorporar-hi, des de l'inici, en una secció de Heràldica, alguns dels escuts més notables de la nostra Història.

Des de fa bastant temps, es poden consultar dos articles de Paratge a (http://personal.redestb.es/v.ramoneda/paratge.htm i a http://personal.redestb.es/v.ramoneda/cognoms.htm). (Mentrestant els han retirat)

Les nostres pàgines podrien ser, finalment, un punt de difusió dels continguts de la nostra revista Paratge, incloent-hi regularment l'índex i un breu resum dels seus articles en català, castellà, francès, italià i anglès.


Referències bibliogràfiques

Baró i Queralt, Jaume
Internet Manual d'us, Llibres de l'Index, 1997
Martínez Valero, Julián y Essebag Benchimol, Carlos
Internet para torpes, 2ª ed. (amb CD ROM), Anaya Multimedia, 1998
Eastman,Richard
Your Roots: Total Genealogy Planning On Your Computer
Ziff-Davis Press, Estats Units d'Amèrica
Howells, Cyndi
Netting Your Ancestors - Genealogical Research On The Internet, 1997 
(per a més informació vegi's: www.http:CyndisList.com/netting.htm)

* Aquests dos setis son comercials. Es poden consultar amb més profit els "links" d'Heràldica a "Les Webs dels nostres socis"

** Ja no cal usar Telnet per a consultar aquest catàleg 
 


Per a qualsevol aclariment o informació, podeu escriure'm a una d'aquestes adreces: 

Lluís Caturla

Associa't amb nosaltres

Gaudeix de descomptes en llibres i cursos. Rep a casa la revista Paratge i consulta els buidatges obtinguts pels nostres seminaris, grups de treball i socis

Top